1. A Játék szervezője 

A British Council Hungary Facebook oldalon közzétett “60th Anniversary Facebook Game” elnevezésű promóciós játék - a továbbiakban: Játék – szervezője és lebonyolítója:

BRITISH COUNCIL MAGYARORSZÁG

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Adószám: 30057854-1-51

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Facebook profillal, valamint Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ A Játékban a Szervező munkavállalói  és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023.11.22. – 2023.12.20. 

A játék négy héten keresztül tart. Minden játékhét harmadik napján 16:15 órakor közzétesz a Szervező egy kérdést a British Council Magyarország Facebook oldalán.

 1. HÉT

Adott heti játék kezdete:  2023. 11.22., du 16.15 óra

Adott heti játék befejezésének időpontja: . 2023. 11.28. 17 óra

Sorsolás:  2023. 11.29. 

 1. HÉT

Adott heti játék kezdete: 2023. 11.29., du 16.15 óra

Adott heti játék befejezésének időpontja: 2023. 12.05. 17 óra

Sorsolás: 2023. 12.06.

 1. HÉT

Adott heti játék kezdete: 2023.12.06., du 16.15 óra

Adott heti játék befejezésének időpontja: 2023. 12.12. 17 óra

Sorsolás: 2023.12.13.

 1. HÉT 

Adott heti játék kezdete: 2023.12.13., du 16.15 óra

Adott heti játék befejezésének időpontja: 2023. 12.19. 17 óra

Sorsolás: 2023.12.20.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a British Council Magyarország Facebook oldalán közzéteendő játékfelhívás szerint kell eljárnia, vagyis az adott heti kérdést megjegyzésben (kommentben) kell megválaszolnia a megadott határidőn belül. Minden Játékos csak 1 db kommenttel vehet részt a sorsoláson.

Az adott heti játék befejezését követően nem lehet az adott heti játék kérdésére választ küldeni. Az elkésett válaszokat a Szervező kizárja a sorsolásból. A Szervező az előző mondat szerinti kikötést tartalmazó külön figyelmeztetést tesz közzé azon a Facebook oldalon, ahol az adott heti kérdésre a válaszokat comment útján lehet adni / közzétenni.

A heti játékok sorsolásának időpontjai tehát: 2023.11.29., 2023.12.06., 2023.12.13., és 2023.12.20.

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül. Az eredményhirdetéssel egyidőben a Szervező közzéteszi az adott heti játékban adható helyes választ is.

A játék időtartama alatt a helyes választ adók közül kisorsolásra kerül heti 1 nyertes és 2 pótnyertes. 

4. Nyeremények, nyertesek

Hetente 1 nyertest és 2 pótnyertest sorsolunk ki. A nyertesek az alábbi nyereményeket  nyerhetik meg:

1.Hét: nov.22-28. 

 • 1db éves bérlet a Ludwig Múzeumba (A Ludwig Múzeum éves kártya névre szóló, a múzeum minden kiállítására és szakmai programjára érvényes a kártya kiállításától kezdve 365 napon át.)

2.Hét: nov.29-dec.5., 

 • 1db 20,000 Ft értékű virtuális könyvutalvány a Bookline könyvesboltba (a kiállítástól számított 1 évig érvényes)

3.Hét: dec.6-12., 

 • 1 db online “2x2” Trafó bérlet (a bérlet a 2023/2024-es évadra szól, összesen 4 db bérletes előadásra lehet beváltani. Lejárat: 2024. június 15.)

4.Hét: dec.13-19., 

 • 1 db IELTS vizsgalehetőség (jelentkezni 2024. március 15-ig kell a British Council vizsgaközponton keresztül. A nyeremény készpénzre nem váltható, sikertelen vizsgáért felelősséget nem vállalunk.) 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsoljuk ki. A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a sorsolás helyét és időpontját, a sorsoláson részt vevőket, az adott heti kérdésre feltöltött válaszok, és külön a helyes válaszok számát, a sorsolás lebonyolításának módját, és eredményét, valamint a sorsoláson rászt vevők aláírását.

A nyertesek neveit a British Council Magyarország Facebook oldalán tesszük közzé a játékfehívó poszt alatti kommentben, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, arra a kisorsolás sorrendjében a pótnyertesek egyike válik jogosulttá.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékban való részvételekor nem töltötte be a 18. életévét;

 • nem küld Facebook üzenetet a Szervezőnek a nyertesek neveinek közzétételét követő 5 munkanapon napon belül arról,  hogy nyereményét át kívánja venni, vagy az erre az üznetre küldendő, a Szervezőtől származó Facebook üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

 • a nyertes nem adja meg a személyazonosításához szükséges, vagy a nyereményt terhelő közterhek levonásához szükséges adatait,

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertes Facebook üzenetet küld a Szervezőnek a nyertesek neveinek közzétételét követő 5 munkanapon napon belül arról, hogy nyereményét át kívánja venni. Erre válaszként a nyertesekkel Facebook üzenetben veszi fel a Szervező a kapcsolatot, és egyezteti a nyertessel a személye azonosításának módját, a nyeremény átvételének részleteit, és kéri nyeremény átvételéhez  és a közterhek levonásához szükséges személyes adatok megadását.

Amennyiben a nyertessel a Facebook üzenet elküldésétől számított 5 napon belül sem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának és nagykorúságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a Szervező Facebook üzenetében  foglaltaknak megfelelően jár el, vagy nem vesz részt személyének azonosításában, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervezőt rendelkezésére bocsátani írásban  a megadott határidőn belül, jogosulatlanná válik a nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyereményt a játékos adatainak beérkezését követő 5 naptári napon belül emailben küldjük el.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele ebből az okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

Jelen Adatkezelési tájékoztató a British Council Magyarország mint szervező által megrendezésre kerülő „60th Anniversary Facebook Game” elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „60th Anniversary Facebook Game” Promóciós játékszabályzat elválaszthatatlan részét, azaz mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a Promóciós játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak. 

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Játékszabályzat, és részvételi feltételek, valamint jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta. 

8.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei 

Adatkezelő: 

Cégnév: British Council Magyarország

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.      

Adószám: 30057854-1-51

8.2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja 

Kezelt adatok és az adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook IDja és hozzászólása 

A Játék lebonyolítása, beleértve a számítógépes programmal történő sorsolást is.

Az érintett Játékossal kötött szerződés teljesítése GDPR 6.cikk (1) b) pontja alapján]

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala 

Átláthatóság biztosítása

Az érintett Nyertes nevét jogos érdekből hozzuk nyilvánosságra a Játék tisztaságának és 6 feddhetetlenségének biztosítása érdekében. [GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján] 

A Nyertes adatainak kezelése (név, email cím)     

Nyerteshez kapcsolódó adminisztráció és a nyeremény átadása

Szerződéses kötelezettség teljesítése a Promóciós játékszabályzatban foglaltak szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

A Nyertes adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatainak kezelése (név, és egyéb, jogszabályban előírt adatok)  

A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése 

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján. 

8.3. Az adatok megőrzési ideje 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát: 

Kezelt adat 

Időtartam

A Játékban résztvevő Játékos neve, email címe, Facebook ID-ja és hozzászólása

A játék időtartama és azt követő 30 nap

A Nyertes neve, egyéb, jogszabályban előírt adatai

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig 

A Nyertes adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatainak kezelése (név, és egyéb, jogszabályban előírt adatok) 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben előírt időtartam

8.4. Adattovábbítás, a továbbítás címzettje 

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Nyertesek adatait az illetékes NAV részére továbbíthatja. 

Jogvita esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.

     Adatkezelő a Játékot a Meta Platforms Ireland Ltd. által üzemeltetett www.facebook.com weboldalon bonyolítja le. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Facebook adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési szabályzat a https://www.facebook.com/about/privacy weboldalon érhető el. 

8.5. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat 

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A Játékos a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az information@britishcouncil.hu küldött kérelemmel gyakorolhatja.

 A Játékos a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben. 

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke. 

Jogorvoslat  

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan az information@britishcouncil.hu küldött levélben. 

A Játékos jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.
Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz fordulás joga. 

A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el. 

Felelősség 

Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött tartalmakat illetően. 

A Játékban közzétett hozzászólások tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így amennyiben a hozzászólás a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja, illetve Játékos vagy harmadik személy igénnyel nem léphet fel a Adatkezelővel szemben, ha mégis erre sor kerülne, úgy a hozzászólást közzé tevő Játékos az Adatkezelőt teljes körűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól. 

Tájékoztatjuk a Játékosokat, mint érintetteket, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük mindig győződjenek meg az Adatkezelési tájékoztatónk aktuális tartalmáról. 

Kelt: Budapest, 2023.11.22.

British Council Magyarország    
Adatkezelő